POIM 6.1 – Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, axa prioritara 6: Promovarea energiei curate si a eficientei energetice

Obiectivul principal al POIM 2014-2020 este cresterea durabila si promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin mijloace de eficienta energetica, de promovare a energiei verzi si a unor moduri de transport prietenoase cu mediul inconjurator. POIM 6.1 are ca obiectiv specific cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate, cum ar fi biomasa, biogaz, geotermal.

Principalii beneficiari ai finantarii prin POIM 6.1 sunt unitatile de administratie teritoriale (UAT) definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) constituite conform Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si societatile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform legislatiei specifice dintr-un alt stat membru, a caror activitate este producerea de energie in scopul comercializarii.

Pentru a beneficia de finantare prin POIM 6.1, solicitantul trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:

 • are personalitate juridica (este unitate administrativ teritoriala, Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara sau Societate comerciala), este legal constituit in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania (in cazul societatilor comerciale);
 • nu se afla in stare de dificultate si si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 • demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea proiectului – in cazul societatilor comerciale printr-o cifra de afaceri inregistrata in cel putin unul din ultimii trei ani, in valoare minim egala cu valoarea grantului solicitat si profitul net/din exploatare pe exercitiul financiar incheiat inaintea depunerii Cererii de finantare. Daca solicitantul nu a inregistrat un exercitiu financiar incheiat sau daca nu indeplineste criteriul privind cifra de afaceri, trebuie sa dovedeasca accesul la o linie de credit valabila pe durata de implementare a proiectului in valoare minim egala cu contributia proprie din proiect;
 • demonstreaza dreptul de proprietate/ concesiune/ folosinta/ dreptul de administrare cu privire la imobilul (teren si/sau cladire) unde se face investitia, pe o perioada de cinci ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului si are dreptul de a efectua lucrarile prevazute prin proiect asupra terenului si cladirilor; de asemenea, dovedeste calitatea de proprietar asupra capacitatilor de producere a energiei (in cazul proiectelor de modernizare a capacitatilor de producere a energiei);
 • isi desfasoara activitatea in sectorul producerii de energie electrica si termica sau asigura furnizarea energiei in sistem centralizat catre populatie sau/si cladirilor publice; solicitantul poate derula activitati si in alte sectoare;
 • in cazul societatilor comerciale, solicitantul se incadreaza intr-una dintre categoriile: start-up/ microintreprindere/ intreprindere mica/ intreprindere mijlocie/ intreprindere mare; 
 • justifica necesitatea finantarii proiectului prin ajutor de stat;
 • nu incurajeaza, nu sustine si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului, iar pe intreaga durata a contractului pentru finantare nu va incuraja, nu va sustine si nu va sponsoriza astfel de activitati.

De asemenea, pentru a fi considerat eligibil, proiectul trebuie sa respecte o serie de cerinte:

 • perioada de implementare nu poate depasi 4 ani de la semnarea Contractului de finantare si data de 31.12.2023;
 • proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile: Vest, Nord-Vest, Nord, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest. Proiectele implementate in regiunea Bucuresti-Ilfov nu sunt eligibile;
 • proiectul are cel putin o activitate eligibila, cuprinzand in mod obligatoriu achizitia de echipamente de producere a energiei;
 • proiectele de productie a energiei termice in scopul prestarii serviciului public prevad si realizarea retelelor de distributie, parte a infrastructurii publice, sau demonstreaza ca retelele sunt viabile, daca proiectul nu contine astfel de investitii (in cazul UAT/ADI-urilor);
 • costul total eligibil al proiectul nu depaseste valoarea totala de 50.000.000 euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finantare);
 • valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste 15.000.000 euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finantare);
 • prin capacitatile de productie finantate, energia produsa (inclusiv prin cogenerare) este destinata: furnizarii, prin comercializare, in reteaua de transport si distributie, in proportie de peste 60% din energia produsa anual (electric si termic) in cazul societatilor comerciale; furnizarii energiei termice in reteaua de transport si distributie sau pentru consumul propriu (cladiri publice detinute si ocupate de autoritatile si institutiile publice locale), in cazul APL;
 • in cazul cogenerarii, aceasta este de inalta eficienta;
 • proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind protectia mediului, achizitiile publice, informarea si publicitatea, egalitatea de sanse, egalitatea de gen;
 • activitatile proiectului nu au fost finantate si nu sunt finantate in prezent din alte fonduri publice, cu exceptia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiul pentru evaluarea potentialului resursei regenerabile, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie);
 • activitatea economica identificata prin codul CAEN pentru care se solicita finantarea este eligibila;
 • pentru instalatiile care utilizeaza biomasa, combustibilii fosili nu sunt utilizati sau sunt utilizati doar pentru oprire si inchidere. In vederea monitorizarii respectarii acestei conditii, solicitantul va prevedea in cadrul proiectului contorizarea intrarilor de combustibil. In acest scop, instalatia va fi prevazuta cu grupuri de masura separate pe fiecare combustibil si inregistrare continua a parametrilor de debit instantaneu, debit consumat intre doua opriri si debit anual total. Aparatura utilizata va avea numai regim Biroul Roman de Metrologie Legala, iar schemele de instalare vor respecta normativele tehnice specifice;
 • in cadrul proiectului nu s-au efectuat activitati care sa semnifice „demararea lucrarilor” – adica nu s-au demarat alte activitati cu exceptia celor necesare pentru obtinerea permiselor si realizarea studiilor preliminare de fezabilitate.

Activele eligibile sunt

 • achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/ instalatiilor proiectului;
 • executia cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului;
 • achizitia si montajul de utilaje, instalatii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua necesare indeplinirii obiectivului proiectului;
 • organizarea de santier;
 • lucrari de racordare la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform Ordinului ANRE nr. 59/2.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public);
 • reteaua de transport si distributie a energiei termice (reteaua termica) pana la punctul de delimitare, definit conform Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica (in cazul proiectelor propuse de UAT/ADI);
 • pregatirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentatiei de atribuire, obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordului de mediu, etc.); managementul proiectului; auditul proiectului; actiuni de promovare a proiectului (numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat).
Intensitatea masurii de sprijin nu poate depasi 80% din costurile eligibile ale proiectului in cazul microintreprinderilor si intreprinderilor mici, 70% in cazul intreprinderilor mijlocii si 60% in cazul intreprinderilor mari. Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiari din surse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public. Rata de finantare se aplica asupra cheltuielilor eligibile.

Proiectele POIM 6.1 ce au ca beneficiari UAT/ADI si care nu intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat:

I. Pentru proiectele cu o valoare totala (cost investitional total) sub 1 milion de euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii), ponderea finantarii nerambursabile acordate este de 98% din costul total eligibil al proiectului. Aceste proiecte nu intra in categoria „proiectelor generatoare de venituri”.

II. Proiectele cu o valoare totala (cost investitional total) de peste 1 milion de euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii) propuse de autoritatile publice locale/asociatii de dezvoltare intercomunitara (care nu intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat) sunt, dupa caz:

 • proiecte care intra in categoria proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depasi valoarea reala (actualizata) a costului investitiei din care se deduce valoarea reala (actualizata) a veniturilor nete obtinute ca urmare a exploatarii investitiei pe parcursul perioadei de referinta. Altfel spus, nivelul de cofinantare a proiectului din fondurile Axei 6 va fi stabilit pe baza determinarii deficitului de finantare (“funding-gap”);
 • proiecte care nu sunt generatoare de venit, ponderea finantarii nerambursabile acordate este de 98% din costul total investitional eligibil al proiectului.

Bugetul total alocat prin POIM 6.1, reprezentand contributia publica la cheltuielile eligibile (inclusiv cofinantarea locala de 2%), este de 83.858.824 euro: 73.376.471 pentru biomasa, 10.482.353 pentru geotermal, din care 4.423.529 pentru Actiuni finantabile in cadrul ITI Delta Dunarii.