POIM 6.4 – Programul Operational Infrastructura Mare

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 sustine o economie cu emisii scazute de carbon

Axa 6 a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 vizeaza promovarea energiei curate si eficienta energetica, in vederea sprijinirii unei economii eco-friendly, cu emisii scazute de carbon. Obiectivul specific 6.4 ajuta la realizarea scopului principal, facilitand accesul societatilor din industria extractiva si industria prelucratoare la finantari.

Mai exact, solicitantii eligibili finantarii prin POIM 6.4 sunt societatile din industria extractiva (Sectiunea B) si din cea prelucratoare (Sectiunea C), definite conform CAEN Rev.2, constituite conform Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificari si completari ulterioare, sau conform legislatiei specifice dintr-un alt stat membru, ce inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an1 si care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 h/an.

De asemenea, pot beneficia de finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare, axa 6, obiectiv 4, si reprezentantii desemnati ai parcurilor industriale, entitati cu personalitate juridica constituita conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 h/an pentru investitiile privind productia de energie prin cogenerare de inalta eficienta, si care pot fi:

 • administratorii parcurilor, entitati cu personalitate juridica constituita conform prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale – daca prin contractul de administrare si servicii conexe incheiat cu rezidentul parcului administratorul are obligatia furnizarii energiei pentru rezidentii parcului; 
 • distribuitorii de energie ai parcurilor industriale, operatorii care asigura distributia energiei in cadrul parcurilor – daca exista un contract comercial de furnizare a energiei intre administratorul parcului si distribuitorul de energie al parcului.

Pentru a putea obtine finantare prin POIM 6.4, solicitantul trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:

 • sa aiba personalitate juridica si sa fie legal constituit, in conformitate cu legislatia specifica din statul membru a carei nationalitate o detine; de asemenea, trebuie sa fie o societate (constituita conform Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, sau legislatiei specifice dintr-un alt stat membru)/administrator al parcului industrial (constituit conform prevederilor Legii nr. 186/2013)/ distribuitor de energie termica a parcului industrial;
 • sa isi desfasoare activitatea in sectorul industriei (deruleaza activitati economice eligibile din sectoare aferente SECTIUNII B – Industria extractiva si SECTIUNII C – Industria prelucratoare, definite conform codificarii CAEN Rev. 2), este reprezentant desemnat al unui parc industrial (administratorul  parcului sau distribuitorul de energie al parcului) si deruleaza activitati economice din sectoare aferente sectiunii D – Productia de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, definita conform codificarii CAEN Rev. 2;
 • in cazul parcurilor industriale, este necesar sa existe un contract de administrare si servicii conexe incheiat intre administrator si rezidentii parcului sau un contract de furnizare semnat intre administrator si distribuitorul de energie al parcului (incheiat in baza contractului de administrare si servicii conexe). In contractul semnat cu rezidentii parcului trebuie sa fie prevazuta obligatia furnizarii energiei pentru rezidentii parcului;
 • sa inregistreze consumuri energetice de peste 200 tep/an si sa poata dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 h/an;
 • sa se incadreze in una dintre categoriile urmatoare: microintreprindere, intreprindere mica, intreprindere mijocie sau intreprindere mare;
 • sa demonstreze capacitatea financiara pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, mai exact, printr-un raport dintre Datorii totale si Capitaluri proprii mai mic de 0,5 in ultimul an financiar. In cazul nerespectarii acestei cerinte, solicitantul trebuie sa prezinte la depunere o scrisoare de confort angajanta, emisa de o institutie bancara, privind asigurarea unui credit pentru cofinantarea proiectului si cheltuielile neeligibile ale proiectului; 
 • sa fi inregistrat profit net sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat.

Pentru a fi considerat eligibil, proiectul trebuie sa aiba o perioada de implementare ce se incadreaza in perioada de eligibilitate a cheltuielilor: intre data declararii eligibilitatii proiectului de catre AMPOIM si 31.12.2023. De asemenea, durata de implementare este de maxim 3 ani din momentul semnarii contractului si nu depaseste data de 31 decembrie 2023. 

Tot pentru a fi considerat eligibil, proiectul pentru finantare prin POIM 6.4 trebuie sa mai respecte urmatoarele:

 • sa vizeze investitii in capacitati de cogenerare de inalta eficienta nou instalate sau modernizate;
 • in cazul cogenerarii pe baza de gaz natural sau in situatia in care se utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale, puterea termica nominala totala este mai mica de 20 MW;
 • in cazul cogenerarii pe biomasa, combustibilii fosili sunt folositi ca suport al arderii la pornire si oprire, in limita maxima de 10% din total combustibil (biomasa+gaz suport);
 • energia anuala totala (electrica si termica) produsa in instalatia de cogenerare de inalta eficienta trebuie sa fie consumata cel putin in proportie de 60% de catre detinatorul acesteia/de catre rezidentii parcului industrial in cadrul proceselor industriale proprii, in afara consumului propriu tehnologic (CPT). In cazul energiei electrice produse in sistem de cogenerare care nu este consumata pentru intretinerea procesului de generare a energiei si in cadrul procesului industrial propriu de la nivelul intreprinderii beneficiare a finantarii, care va fi livrata in SEN (cel mult 40%), in Studiul de fezabilitate se vor preciza informatiile/datele tehnice si costurile cu privire la racordul electric necesar livrarii in SEN;
 • sa fie localizat in regiuni mai putin dezvoltate: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, SudVest, Centru;
 • costul total eligibil al proiectului nu depaseste valoarea totala de 50.000.000 euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna anterioara depunerii cererii de finantare);  
 • valoarea finantarii solicitate nu depaseste 15.000.000 euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna anterioara depunerii cererii de finantare); 
 • investitia/investitiile din cadrul proiectului nu a/au mai beneficiat de finantare din fonduri publice, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie).

Se va demonstra dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie al imobilelor/ capacitatilor existente unde se realizeaza investitia, pe perioada implementarii proiectului si inclusiv pe o perioada de cinci ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului si are dreptul de a efectua lucrarile prevazute in proiect asupra terenului. Contractul de concesiune/administrare/superficie trebuie sa se afle in perioada de valabilitate.

Activitatile considerate eligibile: achizitionarea de instalatii/ echipamente pentru constructia/ modernizarea centralelor de cogenerare de inalta eficienta, constructiile care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare (aferente echipamentelor modernizate), activitatile cu caracter general precum informarea/publicitatea aferenta proiectului si auditul financiar.

Intensitatea masurii de sprijin nu poate depasi 80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, 70% din acestea in cazul intreprinderilor mijlocii si 60% in cazul intreprinderilor mari.