fbpx

Politica de confidentialitate

Cine suntem noi

Suntem un grup de firme de consultanta, REI FINANCE ADVISORS si REI INTERNATIONAL, specializate in elaborarea, implementarea si monitorizarea proiectelor de investitii atat pe fonduri europene nerambursabile, cat si pe scheme de ajutor de stat.

Datele noastre de contact sunt REI FINANCE ADVISORS SRL, CUI 23118111, J40/987/2008, Adresă Bdul. Iancu De Hunedoara 37 S, Sector 1, București, adresa de email la care poate fi contactat responsabilul cu protectia datelor este dpo@reigrup.ro pentru toate companiile din grupul nostru.

Definitiile termenilor utilizati in aceasta politica de confidentialitate

 • Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Persoană vizată– o persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.
  Copil – o persoană fizică sub 16 ani.
 • Noi / noi (cu majuscule sau nu)
 • ANSPDCP înseamnă autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal din România, denumită Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legislația Datelor cu Caracter Personal înseamnă legislația ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în special GDPR și actele normative interne care implementează sau suplimentează GDPR, și va include orice acte normative viitoare ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal începând cu data intrării lor în vigoare;
 • Subprocesator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează Datele cu Caracter Personal în numele Persoanei Împuternicite sau al unui Subprocesator al Persoanei Împuternicite;
 • GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 • „obligație legală” sau „legislație aplicabilă” înseamnă (o obligație prevăzută de) dreptul Uniunii Europene sau (de) dreptul unui stat membru al Uniunii Europene care este aplicabil(a) Persoanei Împuternicite;
 • “restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • “creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 • “pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
 • “sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
 • “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • “persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • “parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • “consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • “încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Despre Politica noastra de confidențialitate

 • Politica noastră este publicată la: 19.10.2021
 • Politica de confidențialitate se aplica websitului reigrup.ro, paginii de Facebook si contului de Youtube

Principii de protecție a datelor

Promitem să respectăm următoarele principii de protecție a datelor:

 • Prelucrarea este legală, echitabilă, transparentă. Activitățile noastre de procesare se bazeaza pe temeiuri legale. Daca doresti mai multe informatii cu privire la legaliatatea prelucrarii datelor cu caracter personal, poti afla aici, in articolul 6 GDPR
 • Întotdeauna luăm în considerare drepturile dumneavoastră înainte de a prelucra datele cu caracter personal. ( citeste Capitoulul III GDPR )
 • Vă vom furniza informații cu privire la Procesare la cererea dumneavoastra. Ne puteti solicita oricand informatii prin acest formular ( link catre formular de solicitare date personale ).
 • Prelucrarea este limitată numai la scopurile prelucrarii.
 • Activitățile noastre de prelucrare servesc scopului pentru care au fost colectate datele cu caracter personal.
 • Prelucrarea se face cu date minime. Adunăm și procesăm doar cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru orice scop.
 • Prelucrarea este limitată cu o perioadă de timp. Nu vom stoca datele dvs. personale mai mult decât este necesar.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura exactitatea datelor.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are următoarele drepturi:

 • Dreptul la informații– ceea ce înseamnă că trebuie să aveți dreptul să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
 • Dreptul de acces– ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale colectate.
 • Dreptul la rectificare– ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul la ștergere– ceea ce înseamnă că, în anumite circumstanțe, puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale din evidența noastră.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea– adică acolo unde se aplică anumite condiții, aveți dreptul de a restricționa Prelucrarea datelor dvs. personale.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării– ceea ce înseamnă că, în anumite cazuri, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale, de exemplu, în cazul marketingului direct.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării automate– ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării automate, inclusiv profilarea; și să nu fiti supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept îl puteți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod semnificativ.
 • Dreptul la portabilitatea datelor– aveți dreptul de a obține datele dvs. personale într-un format care poate fi citit de mașină sau, dacă este posibil, ca transfer direct de la un procesor la altul.
 • Dreptul de a depune o reclamație– în cazul în care refuzăm solicitarea dvs. în temeiul drepturilor de acces, vă vom oferi un motiv care să justifice motivul. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
 • Dreptul la ajutorul autorității de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac legale, cum ar fi solicitarea despăgubirilor.
 • Dreptul de a retrage consimțământul– aveți dreptul de a retrage orice consimțământ dat pentru Prelucrarea datelor dvs. personale.

Datele pe care le colectăm

Informații pe care ni le-ați furnizat
Aceasta pot fi adresa dvs. de e-mail, numele și prenumele, numărul de telefon. Salvăm informațiile pe care ni le furnizați atunci cand ne trimiteti un mesaj prin intermediul formularului de contact sau desfășurati alte activități pe site. Aceste informații includ, de exemplu, numele și adresa de e-mail. In cazul in care ne transmiteți un mesaj prin instrumente de comunicare puse la dispoziție de Facebook – in cazul paginii noastre de pe Facebook – sau lăsați un comentariu la videoclipurile noastre de pe Youtube, îți prelucram datele pe care ni le furnizați dumneavoastră – numele contului pe care v-ati înregistrat.

Informații colectate automat despre dvs.
Aceasta include informații stocate automat de cookie-uri și alte instrumente de sesiune. De exemplu, adresa IP, tipul de sistem de operare, browserul, data si ora accesarii sitului, numarul de pagini navigate, etc. Aceste informații sunt utilizate pentru a vă îmbunătăți experiența p situl nostru. Când utilizați serviciile noastre sau vă uitați la conținutul site-ului nostru web, activitățile dvs. pot fi înregistrate.

Informații de la partenerii noștri
Adunăm informații de la partenerii noștri de încredere, cu confirmarea faptului că aceștia au temeiuri legale pentru a ne împărtăși aceste informații. Acestea sunt fie informații cu care le-ați furnizat direct, fie că le-au adunat despre dvs. din alte motive legale. Vedeți lista partenerilor noștri  aici 

Informații disponibile publicului
S-ar putea să adunăm informații despre dvs. care sunt disponibile publicului.

Scopul utilizării datelor dvs. personale

 1. Datele vor fi prelucrate numai dacă există un un consimțământ explicit, un interes legitim bine argumentat sau avem o obligație legală
 2. Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră pentru cereri, sugestii sau diferite mesaje de la dumneavoastrafolosind platforma WordPress
 3. Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră pentru informări administrative utilizand aplicația de web email Microsoft Outlook.
 4. În funcție de deschiderea emailurilor, evenimentele la care v-ati inscris, sau de intențiile enunțate explicit putem sa desfășurăm campanii de email marketing pe profile de interes,  numite Audiențe Personalizate.
 5. Audiențele Personalizate sunt folosite în scop de email marketing pentru a vă prezenta materiale de marketing
 6. Audiențele Personalizate pot fi folosite pentru a crea Audiențe Personalizate în platforma Facebook pentru ca dumneavoastră  primiți reclame relevante din partea noastră, numai în cazul în care v-ați dat acordul explicit în platforma Facebook.
 7. Audiențele personalizate pot fi folosite pentru a crea audințe similare (profil potențial client), în regim intern, cu ajutorul platformei Facebook ADS sau Google Adwords.
 8. Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitm pentru a crea statistici care să ne permită să dezvoltăm noi produse, să aducem anumite ajustări, sa luăm decizii de business mai bune sau să îndeplinim așteptările clienților sau potențialilor clienți la standarde cât mai înalte.

Atâta timp cât nu ne-ați informat altfel, considerăm că este interesul nostru legitim să vă oferim produse / servicii similare sau identice cu istoricul achizițiilor / comportamentul dvs. de navigare.

Cu acordul dvs., prelucrăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • pentru a vă trimite informatii din domeniul in care activam, prin newslettere
 • în alte scopuridaca v-am solicitat si ne-ati oferit consimtamantul;

Procesăm datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din lege și / sau pentru a utiliza datele dvs. personale pentru opțiunile prevăzute de lege. Ne rezervăm dreptul de a anonimiza datele personale colectate și de a utiliza astfel de date. Vom folosi date care nu intră în sfera de aplicare a acestei politici numai atunci când sunt anonimizate. Vă salvăm informațiile de facturare și alte informații colectate despre dvs. atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din lege, dar nu mai mult de 10 ani si conform Politici noastre de pastrare si stergere a datelor cu caracter personal.

Este posibil să prelucrăm datele dvs. personale în scopuri suplimentare care nu sunt menționate aici, dar sunt compatibile cu scopul inițial pentru care au fost colectate datele. Pentru a face acest lucru, ne vom asigura că:

 • legătura dintre scopuri, context și natura datelor cu caracter personal este adecvată pentru prelucrări ulterioare;
 • procesarea ulterioară nu vă va afecta interesele și
 • exista o garanție adecvată pentru prelucrare.Vă vom informa cu privire la orice procesare și scopuri suplimentare.

Cine poate accesa datele dvs. personale

Nu împărtășim datele dvs. personale cu alte entități fara un scop comunicat inainte si fara un temei legal al prelucrarii.

Datele personale despre dvs. sunt, în unele cazuri, furnizate partenerilor noștri de încredere, fie pentru a face posibilă furnizarea serviciului către dvs., fie pentru a  îmbunătăți experiența clienților.

Cum vă securizăm datele

 • Facem tot posibilul pentru a vă păstra datele personale în siguranță.
 • Folosim protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS).
 • Folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul. In cazul site-ului web, datele sunt anonimizate prin CookieBot
 • Ne monitorizăm sistemele pentru eventuale vulnerabilități și atacuri prin Wordfence.
 • Accesul la datele cu caracter personal este executat numai de personal instruit.
 • Am implementat masuri impotriva atacurilor de tip brute force pe website.

Chiar dacă încercăm tot posibilul, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, promitem să informăm autoritățile adecvate cu privire la încălcarea datelor. De asemenea, vă vom notifica dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dumneavoastră. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcările de securitate și pentru a asista autoritățile în caz de încălcare.

Dacă aveți un cont la noi, rețineți că trebuie să vă păstrați numele de utilizator și parola în secret.

Copiii – Serviciile noastre nu se adreseaza copiilor sub varsta de 18 ani.

Cookie-uri și alte tehnologii pe care le folosim

Folosim cookie-uri și / sau tehnologii similare pentru  a administra site-ul web, pentru a urmări mișcările utilizatorilor și pentru a colecta informații despre utilizatori. Acest lucru se face pentru a vă personaliza și îmbunătăți experiența cu noi.

Un cookie este un mic fișier text stocat pe computerul dvs. Cookie-urile stochează informații care sunt utilizate pentru a ajuta site-urile să funcționeze. Numai noi putem accesa cookie-urile create de site-ul nostru web. Vă puteți controla cookie-urile la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții de către dvs.

Folosim cookie-uri în următoarele scopuri:

 • Cookie-uri necesare – aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca dvs. să puteți utiliza unele caracteristici importante de pe site-ul nostru web, cum ar fi autentificarea. Aceste cookie-uri nu colectează nicio informație personală.
 • Cookie-uri de funcționalitate – aceste cookie-uri oferă funcționalitate care face ca utilizarea serviciului nostru să fie mai convenabilă și să ofere funcții mai personalizate. De exemplu, s-ar putea să-și amintească numele și adresa de e-mail în formularele de comentarii, astfel încât să nu mai trebuie să reintroduceți aceste informații data viitoare când comentați.
 • Cookie-uri de analiză – aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a urmări utilizarea și performanța site-ului și serviciilor noastre
 • Cookie-uri de publicitate – aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a livra reclame relevante pentru dvs. și pentru interesele dvs. În plus, acestea sunt folosite pentru a limita de câte ori vedeți o reclamă. Acestea sunt de obicei plasate pe site-ul web de către rețelele de publicitate cu permisiunea operatorului site-ului web. Aceste cookie-uri amintesc că ați vizitat un site web și aceste informații sunt partajate cu alte organizații, cum ar fi agenții de publicitate. Adesea cookie-urile de direcționare sau publicitate vor fi legate de funcționalitatea site-ului oferită de cealaltă organizație.

Puteți elimina cookie-urile stocate în computerul dvs. prin intermediul setărilor browserului. Alternativ, puteți controla unele cookie-uri terță parte utilizând o platformă de îmbunătățire a confidențialității, cum ar fi optout.aboutads.info sau youronlinechoices.com. Pentru mai multe informatii despre cookies, vizitați allaboutcookies.org.

Folosim Google Analytics pentru a măsura traficul pe site-ul nostru. Google are propria politică de confidențialitate pe care o puteți examina aici. Dacă doriți să renunțați la urmărirea de către Google Analytics, accesați pagina Google Analytics opt-out .

Informatii de contact

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel.:+40.318.059.211 / +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Modificări la această politică de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate.
Ultima modificare a fost făcută la 4 martie 2021

Terțe părți conectate

Lucrăm numai cu parteneri de procesare care sunt capabili să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor dvs. personale. Dezvăluim Datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți sau unor funcționari publici atunci când suntem obligați legal să facem acest lucru. Am putea dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți dacă ați consimțit la acestea sau dacă există alte motive legale pentru aceasta.

Partenerii noștri de procesare:

 • Google Analytics pentru analiza traficului de pe website- adresele IP sunt anonimizate,
 • Platforma WordPress pentru dezvoltarea sitului web,
 • Contact Form 7 – pentru formularele de contact,
 • PopupBuilder – este folosit pentru pop-apurile de newsletter.
 • GDPR Framework by CookieBot pentru managementul protectiei datelor pe website-ofera servicii de anonimizare a datelor,
 • Wordfence – modul pentru protejarea impotriva atacurilor cibernetice pe website.