fbpx

Fonduri nerambursabile pentru sectorul public

Unul dintre principalele scopuri ale REI FINANCE ADVISORS este sprijinirea autorităților publice de a crea un mediu propice populației prin îmbunătățirea condițiilor de viață în eforturile lor de a investi în educație, formare profesională, infrastructură, promovarea incluziunii sociale, promovarea sistemelor de transport durabile protecția mediului și promovarea utilizarii eficient a resurselor.

Servicii de consultanță și asistență pentru autorități publice

 • Elaborarea analizelor financiare
 • Întocmirea cereriilor de finanțare
 • Întocmirea anexelor cererilor de finanțare
 • Depunerea proiectelor fizic sau online în aplicația MySMIS
 • Asistență pe perioada de evaluare a proiectelor
 • Elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, în etapa tehnico-financiară și etapa precontractuală
 • Participarea la vizitele de monitorizare
 • Întocmirea documentațiilor necesare semnării contractului de finanțare.

Servicii de management de proiect

 • Elaborare rapoarte de progres
 • Întocmire notificări
 • Întocmire acte adiționale la contractul de finanțare
 • Elaborarea cererilor de prefinanțare, rambursare și plată.
 • Pregatirea dosarelor de achiziții.

În activitatea noastră de consultanţă, ne axăm pe următoarele programe de finanțare ce vizează beneficiari publici

Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR)

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul vare și de asimilare a progresului tehnologic.

 • Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 • Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.
  • Operațiunea A: Clădiri rezidențiale
  • Operațiunea B: Clădiri publice
  • Operațiunea C: Iluminat public
 • Prioritatea de investiții 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
 • Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului
 • Domeniul major de intervenție 5.1 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului
 • Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
 • Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.
 • Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
 • Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

 • Axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
 • Obiectivul specific 6.1 – Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Programul Regional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

 • SubMăsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 • SubMăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural